reka
rekreacija

REKREACIJA IN REKREACIJSKI PROGRAMI OB REKI

Reka Kamniška Bistrica z obrečnim prostorom predstavlja pomemben zeleni koridor skozi močno urbanizirano območje med Kamnikom in Domžalami. Reka s svojo naravno dinamiko in življenjem že sama po sebi nudi vrsto atrakcij pomembnih za pasivno rekreacijo kot so sprehodi, opazovanje narave in posedanje ob reki. Z ureditvami ob reki, pa je in bo teh možnosti še mnogo več.

V občini Domžale potekajo peščene poti namenjene pešcem in kolesarjem po obeh straneh reke. Do sedaj je prehodnost ob reki vzpostavljena po zahodnem bregu od Nožic do brvi v Radomljah, od tu po vzhodnem bregu do novega mostu v Škrjančevem, potem pa po obeh bregovih Kamniške Bistrice do Domžal vse do brvi na Podrečjem, kjer se po vzhodnem bregu od brvi pa do sotočja z Račo prekine in potem zopet nadaljuje po obeh bregovih vse do Ihanskega mostu v Študi. Pot je vzpostavljena tudi po vznožju Šumberka ob Kamniški Bistrici in Rači.

V letu 2014 se načrtuje izgradnja manjkajočih delov poti, ki so opisani spodaj, v prihodnjih letih pa še ostali manjkajoči deli poti s katerimi se bo občina povezala s sosednjima občinama.

Odseki poti, ki se jih bo zgradilo v letu 2014:

POT HOMEC
Ohranja se območje obstoječega peščenega platoja ob jezu. Za zaščito brega Kamniške Bistrice je predvidena postavitev nove lesene varovalne ograje. Obstoječe igrišče in počivališče bo obnovljeno in osveženo z novimi igrali. Nadaljevanje poti desno-obrežno dol-vodno je predvideno kot novogradnja skozi obstoječe rastje v dolžini cca 140 m in navezavo na obstoječo peščeno pot. Predvidena je peščena pot širine 2.5 m. Na severu se pot zaključuje z omenjenim peščenim platojem, na jugu pa se navezuje na obstoječo peščeno pot. V območju počivališča se ohrani oziroma uredi odcep poti pod Homškim hribom. Del poti, ki se slepo zaključuje in je bil poškodovan ob ujmi, bo rekultiviran in urejen v gozdna tla. Poleg tega bo za potrebe izpusta iz Mlinščice urejen odvodni jarek iz Mlinščice preko nove poti do Kamniške Bistrice.

POT PRESERJE
Na odseku med brvjo v Homcu in mostom v Radomljah je predvidena pot, ki poteka neposredno ob parcelnih mejah privatnih zemljišč in se prilagaja terenu desno-obrežno dol-vodno. V območju navezave na brv v Homcu je predvidena obnova igrišča. Pred mostom v Radomljah pot zavije pod most, kjer je za zagotovitev ustrezne višine predvidena poglobitev terena. V tem območju bo zgrajen podporni zid v dolžini 50 m. V območju zidu bo pot urejena v betonu. Neposredno ob mostu je predvidena nova navezava peščene poti preko klančine na obstoječi pločnik, ki poteka preko mostu v Radomljah.

Od mostu v Radomljah do nove brvi na Škrjančevem bo pot potekala neposredno ob vrhu desnega brega Kamniške Bistrice. Na tem odseku je predvideno eno počivališče – igrišče. Predvidena širina poti je 2.50 m v peščeni utrditvi.

POT BIŠČE
Projektne rešitve predvidevajo obnovo obstoječih poti in novogradnjo novih poti na odsekih, kjer še poti niso vzpostavljene.

Neutrjen del poti poteka ob levem bregu vodotoka Mlinščica, ki ga prečka preko predvidene premostitve (razpon 10 m) in se nadaljuje ob levem bregu Kamniške Bistrice prečka preko premostitve (razpon 9 m) še en manjši vodotok in se zaključi na cestno povezavo preko mostu v Biščah. Novi del poti je dolžine 1,4 km. Poteka po raščenem terenu in skozi gosto poraščen teren. Pot je predvidena v širini 2,5 m in v peščeni utrditvi. Obstoječi deli poti se predvidijo v obstoječih širinah. Vse obstoječe poti, ki vodijo kot dostop do vodotoka se ohranijo in smiselno navežejo na predvideno pot. V okviru poti so predvidena tudi počivališča - igrišča, ki so umeščena skladno z prostorskimi možnostmi oziroma danostmi. Izvedba poti, premostitev in igrišč seveda ne vplivala na prepustnost vodotokov oz. na poplavno varnost Kamniške Bistrice. Dostop bo neposredno s ceste pri mostu v Biščah.
Drugi del poti poteka od navezave na obstoječ podhod pod mostom v Biščah po desnem bregu Kamniške Bistrice. Trasa poteka deloma po urejenih parkovnih ureditvah, deloma pa skozi zaraščeno območje. V območju kjer poteka pot po gozdnatem območju je desni breg mestoma urejen v obliki protipoplavnega nasipa. Predvideno je, da bo v delu kjer je ta nasip dovolj širok pot poteka po njem brez zniževanja kote nasipa oziroma bo pot potekala desno od protipoplavnega nasipa (gledano dolvodno). Na odseku do čistilne naprave je potrebna premostitev obstoječega potoka (dolžina razpona cca. 12 m).

V območju čistilne naprave je predviden potek poti neposredno ob ogradi čistilne naprave in navezava na obstoječ pločnik javne poti in v nadaljevanju navezavo na obstoječo pot ob Kamniški Bistrici. Pot se predvidi v širini 2,50 m in v peščeni utrditvi. Obstoječi deli poti se predvidijo v obstoječih širinah. Vse obstoječe poti, ki vodijo kot dostopne do vodotoka se ohranijo in smiselno navežejo na predvideno pot. 

Šumberk je z gozdom porasli osamelec na vzhodnem robu Domžal, ki leži tik ob sotočju Kamniške Bistrice in Rače. Šumberk predstavlja najbližjo večjo zeleno površino v neposredni okolici Domžal, ki jo številni lokalni prebivalci radi uporabljajo za obisk, rekreacijo in sprostitev. Šumberk lahko zato upravičeno poimenujemo pljuča prebivalcev mesta na bregovih Kamniške Bistrice.

Na z gozdom pokritem griču Šumberk se lahko aktivno razgibate na trim stezi ali pa si privoščite zanimiv sprehod po tamkajšnji gozdni učni poti.

Na z gozdom pokritem griču Šumberk ob obrobju Domžal se lahko aktivno razgibate na trim stezi. Prvi del 2 km dolge trim steze je namenjen ogrevanju s hojo ali tekom. Drugi del pa tvori enajst telovadnih postaj z različnimi vajami.

Na z gozdom pokritem Šumberku si lahko privoščite zanimiv sprehod po gozdni učni poti. Dolga je 1,8 km, zaznamujejo pa jo označevalne table z likom lisičke.

Šumberk ima zelo pestro geološko podlago, ki jo tvorijo apnenec, karbonski skrilavci in peščenjaki. Zato so se tod razvile različne gozdne združbe: združba jelke z glistovnico, združba hrasta in belega gabra ter združba bora z borovničevjem. Drevesa tvorijo naraven mešan sestoj smreke, rdečega bora, jelke, hrasta, bukve, belega gabra, gorskega javorja, velikega jesena in ostalih listavcev. Nekaj je tudi manjših sestojev čistega rdečega bora.

Gozdar Janez Pirnat je že leta 1986 na Šumberku zasnoval gozdno učno, ki poteka po severni polovici osamelca. Gozdna učna pot, je uradno odprta od leta 2002. Na poti spoznamo gozdne sestoje kot so nižiski hrastov gozd, jelovo bukov in borov gozd, posamezna drevesa, gozdna tla pa tudi reliefne oblike kot je brezno ter življenje dreves.

Šumberk je tudi zavarovano arheološko najdišče, saj se glede na površinske najdbe sklepa, da je bila na tem območju prazgodovinska naselbina iz bakrene dobe. Poseljen naj bi bil celoten vrh hriba Šumberk, od Rače na severu do Kamniške Bistrice na zahodu. Arheoloških raziskav na tem prostora še ni bilo, zato ni moč natančneje opredeliti časa prve naselitve.

Postajališča na učni poti nas opozarjajo na naslednje zanimivosti:

1. Nižinski hrastov gozd
2. Gozdna tla
3. Plemenita drevesa
4. Nasad iglavcev
5. Razgledišče
6. Čudežni glog
7. Smreka
8. Škratovo drevo
9. Brezno
10. Jelovo-bukov gozd
11. Bukev
12. Življenje drevesa
13. Borov gozd
14. Lubadar in sušice


 • plezalna_aa
 • plezalna_bb.jpg
 • plezalna_c
 • plezalna_d

V Domžalah imamo že vrsto let pod Šumberkom tako imenovani plezalni vrtec. Naravno steno, ki se dviga tik nad Kamniško Bistrico na sotočju z Račo, so domžalski alpinisti včasih s pridom uporabljali, saj je bila to edina »stenca«, kjer se je redno treniralo. Glavna pobudnika sta bila Johan in Silvo, ki sta tam navrtala nekaj smeri. Največ pa se je plezalo prečke, t.i. spodnja in zgornja, odvisno od hrabrosti plezalca. Od postavitve prve umetne stene v Hali komunalnega centra (Vele) in kasneje leta 1997 postavitvi stene na Rodici, je plezališče za Bistrico vse bolj zamiralo.

Do jeseni 2013 je bila stena precej zaraščena, skrita in neopazna. Z izgradnjo poti pod Šumberkom, očiščenjem stene ter ureditvijo območja pod steno, je stena postala spet bolj vidna in privlačna za plezanje. V steni se bo v letu 2014 uredilo več plezalnih smeri, ki bodo prikazane na posebni informativni tabli na počivališču pod steno, kjer bo prikazanih tudi nekaj osnovnih alpinističnih vozlov.

Ker zaradi mnogih obveznosti preprosto ni časa, da bi tisti najbolj zagreti alpinisti lahko vsak dan plezali na štrik, je postalo vse bolj popularno plezanje bolderjev ali balvanov. Na AO Črnuče so pripravili vodniček za bolderje pod Šumberkom - http://www.aocrnuce.si/Documents/balvani-Sumberk.pdf .

 • naprava_aa
 • naprava_b
 • naprava_cc.jpg
 • naprava_d.jpg
 • naprava_e.jpg
 • naprava_f.jpg

Ob Kamniški Bistrici sta v občini Domžale dve lokaciji, kjer se rekreativci lahko razmigamo na fitnesu na prostem. Ena lokacija je v parku 88 lip v Domžalah, druga pa na Količevem.

 • zelena os
 • zelena os
 • zelena os
 • zelena os
 • zelena os
 • zelena os

Ob Kamniški Bistrici je v občini Domžale kar nekaj lokacij, kjer so otrokom namenjene manjše površine ali posamezna igrala. Največja površina namenjena najmlajšim obiskovalcem rekreacijske poti je otroško igrišče v Domžalah.

V letu 2014 se bo prenovilo in povečalo šledeča igrišča:

IGRIŠČE VIR
Na območju obstoječega igrišča med Papirniško cesto in Kamniško Bistrico se bo uredil "Športno-igralni park", ki bo ponujal široko paleto možnih aktivnosti za vse starostne skupine.
Program aktivnosti bo zajemal "boot camp" in fitnes na prostem za rekreacijo z lasno težo, večnamensko igrišče za igranje ekipnih iger z žogo, vadišče za starejše občane, ki omogoča razgibavanje in ohranjanje dobrega počutja, igrala za malčke ter igrala za starejše otroke. 
Cilj ureditve je na enem mestu združiti vse starostne skupine in jim ponuditi rekreacijo in zabavo. Posamezna igrala in oprema bo označena z informacijskimi tablami z namenom informiranja uporabnikov o pravilni in varni uporabi. V območju se bodo uredile poti, ki bodo povezovale posamezne elemente. Ob poteh so predvidene klopi z mizami in koši za smeti. Obstoječ drevored se bo nadaljeval vzdolž novih poti.

IGRIŠČE ŠPORNI PARK DOMŽALE
Obstoječe igrišče za Športnim Parkom Domžale se bo razširilo tako po velikosti kot na programskem delu. Celotno igrišče se bo povezalo z obstoječim "skate parkom", ki se bo razširil vse do teniških igrišč. Tako se bo povezala in razširila ograja okrog Športnega parka in bo zajela celotno igrišče. Programsko se bo igrišče dopolnilo še z orodji za "parkour" in "wall bouldering", kot dvema urbanima športoma, ki sta vedno bolj priljubljena. Obstoječe igrišče se bo dopolnilo z igrali in vadiščem za starejše občane, ki ga lahko uporabljajo tudi otroci. Obstoječa igrala se bodo dopolnila in uredila z namenom povečanja varnosti in preprečevanja namernega uničevanja.

Obstoječe poti in oprema se bo obnovila, iz območja se bo umaknila trim steza, ki bo speljana okrog novega igrišča. Cilj ureditve je povezati vse mladinske dejavnosti na tem območju in zagotoviti varno območje za druženje celotnih družin v naravi.


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os