reka

Urbaniziran in reguliran hudournik: Kamniška Bistrica je največji slovenski hudournik. Hudourniški značaj se kaže z zelo veliko razliko med nizkimi in visokimi pretoki, saj ta znaša približno 1 : 300. Sicer pa gre za nekaj manj kot 33 km dolgo reko, ki je v osrednjem delu, to je od Kamnika pa do Domžal v dolžini preko 17 km, skoraj povsem urbanizirana. V tem delu Kamniška Bistrica večinoma teče v togo regulirani strugi.

Sistem mlinščic: Gre za reko s sorazmerno velikim padcem in dobro vodnatostjo, kar so ljudje že zelo zgodaj izkoriščali in ob reki zgradili cel sistem mlinščic, ki so poganjale mline, žage in kasneje hidroelektrarne. To je v preteklosti botrovalo velikemu razmahu industrije na tem območju. Mlinščice so bile sprva majhni kanali, kasneje pa je njihova pretočna sposobnost dosegla v povprečju 2 m3/s, kar je toliko, kot so nizki pretoki vodotoka pri izlivu. Danes se mlinščice zelo malo uporablja za energetsko izrabo, pridobivajo pa mlinščice vse bolj na pomenu kot ekološki koridorji skozi uranizirano okolje.

Kakovost vode in samočistilna sposobnost: Območje ima sicer skoraj v celoti urejeno kanalizacijo, ki je priključena na centralno čistilno napravo Domžale. Kljub dobremu učinku čiščenja čistilne naprave je reka v spodnjem toku občasno močno onesnažena, kar je posebno kritično poleti. Zaradi občasnih izjemno nizkih količin vode v matični strugi je samočistilna sposobnost vodotoka ponekod močno presežena.

Poplavna varnost: Ob razvijajoči se industriji se je širila tudi urbanizacija. Zato so hkrati z gradnjo objektov za izkoriščanje vodne energije potekala dela za varstvo pred poplavami. Danes je celotna struga Kamniške Bistrice bolj ali manj zožana in uravnana, nekdaj poplavne ravnice pa so urbanizirane. Klimatske spremembe v zadnjih desetletjih ter zahteve po novih in bolj prevodnih regulacijah so hudourniški značaj vodotoka še povečevale, hkrati pa poslabšale poplavno varnost dolvodnih območij.


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os