reka

Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si

Občina Domžale
Ljubljanska 69
1230 Domžale
t: 01 722 01 00
f: 01 721 42 31

Vodja projekta Kamniška bistrica kot Zelena os regije 2013 - 2014
Iztok Obreza
E-pošta: investicije@domzale.si

Idejno vsebinska zasnova
Marta Vahtar
E-pošta: marta.vahtar@icro.si

Fotografije so prispevali:
Aleš Horvat, Anton Jarc, Mimi Polak, Bogdan Macarol, Jaka Adamič, Marta Vahtar, Metod Rogejl, Nejc Heine.

Arhivi:
Občine Domžale, Zavoda RS za kulturno dediščino Kranj, PUH podjetja za urejanje hudournikov , Arhiv ICRO Domžale, Arhiv PROFONT.

Reference:

Globevnik L., Vahtar M., Šušec-Šuker V. in Muck P., Preveritev sonaravnih možnosti zagotavljanja večje poplavne varnosti na vodotoku Kamniška Bistrica, VGI, Ljubljana 2000.

Globevnik L. (urednica), Vodnogospodarska osnova povodja Kamniške Bistrice. VGI, Ljubljana 2002.

Kunaver P., Kamniška Bistrica, Kamniški zbornik 1956, Kamnik, 1956

Posebne strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, 1990.

Stražar S., Ob bregovih Kamniške Bistrice: od Duplice do Rodice in Radomlje z okolico. Radomlje 1988.

Stražar S., Domžale: mesto pod Goričico. Radomlje 1999.

Vahtar M., (Ur.). Kamniška bistrica: rekreacijska os regije : zbornik prispevkov s serije okroglih miz v Knjižnici Domžale septembra, oktobra in novembra 1999. Domžale: ICRO - Inštitut za celostni razvoj in okolje, 2000. 60 str.

Vahtar M., Beden Pele G., Končno poročilo PHARE mikro program za partnerstvo 1998, Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije. Domžale: ICRO, 2000.

Vahtar M., Brate T., Zupan F., Hazler V., Samec O., Kosmač M., Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije. 4. okrogla miza, Mlini in mlinščice ob Kamniški bistrici. Domžale: ICRO - Inštitut za celostni razvoj in okolje, 1999. 2 zvočni kaseti.Vahtar M., Globevnik L., Zabret M., Bolta Sitar R., Steklasa B., Grošelj T., Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije. 3. okrogla miza, Vzgojno izobraževalni programi: učne poti. Domžale: ICRO - Inštitut za celostni razvoj in okolje, 1999. 2 zvočni kaseti.

Vahtar M., Kompare B., Globevnik L., Vehar S., Jeraj M., Muršak S., Gradišek F., Sever A., Kuzmič I., Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije. 1. okrogla miza, Športno rekreacijski vidiki. Domžale: ICRO, 30. 9. 1999. 2 zvočni kaseti.

Vahtar M., Kompare, B., Horvat A., Globevnik L., Panjan J., Prestor, J., (1999). Sinteza vodnogospodarskih vsebin kot podlaga za zasnovo prostorskega razvoja na nivoju države, FGG-IZH, Ljubljana.

Vahtar M., Matoz H., Globokar T., Horvat A., Šukar V., Šala F., Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije. 2. okrogla miza, Vodarski vidiki urejanja vodotoka. Domžale: ICRO, 1999. 2 zvočni kaseti.

Vahtar M., Pobega N., Dekleva M., Kuzmič I., Koncilja M., Gradišek F., Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije. 5. okrogla miza, Zasnova rekreacijsko-turističnega programa ob Kamniški bistrici. Domžale: ICRO - Inštitut za celostni razvoj in

Vahtar M., Kobetič, L., Perpar, I., Kmet, T., Osnutek lokacijskega načrta Kamniška Bistrica – rekreacijska os regije, LOCUS d.o.o., 2003.

Vahtar M., Kobetič, L., Perpar, I., Strokovne podlage za pripravo lokacijskega načrta Kamniška Bistrica – rekreacijska os regije, LOCUS d.o.o., 2002.

Vahtar M. (urednica), The Kamniška Bistrica River: Visions for Establishment and Utilization of a Green Buffer Zone Along the River, Municipalities Domžale, Kamnik and Dol pri Ljubljani, Slovenia. Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale, 2001, ponatis 2006.

Vahtar M., Kamniška Bistrica: Rekreacijska os regije, Vizije ureditve obvodnega prostora kot osrednjega dela zelenega sistema regije s potenciali za razvoj ekološkega, kulturnega in rekreativnega turizma. Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale, 2000.

Vahtar M. (urednica), Kamniška Bistrica: Zelena os regije, Razstava. Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale, 2004.

Vahtar M. The Kamniška Bistrica River: Visions for Establishment and Utilization of a Green Buffer Zone Along the River, ICRO, 2006.

Vahtar M. Kamniška Bistrica: zelena os regije. Primer dobre prakse v srcu Slovenije, 2008.

Vrtačnik Merčun Vilma, Učna pot ob mlinščici. Vodne naprave na mlinščice ter zaton mlinarstva v Jaršah in na Rodici. Rodica, Osnovna šola Rodica, 2003.

Zavod za gozdove Slovenije, o.e. Ljubljana, Predlog za zaščito gozdnih otokov, mokrih biotopov, obrečnih gozdov ob dopolnitvah PUP za občino Domžale

Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Prostorski ureditveni pogoji za območje občine Domžal, Posebne strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine, Kranj, 1990

Digitalni ortofoto načrt: Geodetska uprava Republike Slovenije, 1998.

Franciscejski kataster v digitalni obliki: Arhiv Republike Slovenije.

Intervjuji z lastniki mHE.


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os